Văn bản mới

Ngày ban hành: 0000-00-00

Ký tên: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

9955/UBND-VP V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và cấp mã số BHXH cho người tham gia