Văn bản mới

Ngày ban hành: 2018-07-16

Ký tên: Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

888/QĐ-BHXH Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của TGĐ BHXH VN