Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

Ngày ban hành: 2018-01-17

Ký tên: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

467/UBND-VP V/v cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đã đồng bộ