Văn bản mới

Ngày ban hành: 2018-04-13

Ký tên: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

3359/UBND-VP V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018