Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   Ngày ban hành: 2018-04-13

   Ký tên: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông

   Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

   3359/UBND-VP V/v triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018