Văn bản mới

Ngày ban hành: 2018-05-21

Ký tên: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

27-NQ/TW Nghị quyết Hội nghị TW7 về cải cách chính sách tiền lương