Văn bản mới

Ngày ban hành: 2017-12-18

Ký tên: Phó Giám đốc Đặng Hồng Tuấn

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

1539/TB-BHXH Thông báo v/v tham gia BHXH, BHTNLĐ-BNN đối với người có HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng, tiền lương làm căn cứ đóng và mức lương tối thiểu vùng