Văn bản mới

Ngày ban hành: 0000-00-00

Ký tên: Phó Giám đốc Đặng Hồng Tuấn

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

1161/BHXH-QLT V/v rà soát, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT