Văn bản mới

Ngày ban hành: 2018-08-17

Ký tên: PGĐ Đặng Hồng Tuấn

Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

1021/BHXH-QLT V/v triển khai một số điểm mới theo Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam