Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   Ngày ban hành: 2018-08-17

   Ký tên: PGĐ Đặng Hồng Tuấn

   Tài liệu đính kèm: Tải file tài liệu

   1021/BHXH-QLT V/v triển khai một số điểm mới theo Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam