Văn bản mới

 Năm  6 tháng đầu năm 6 tháng cuối năm
201421.036 đồng/USD21.246 đồng/USD
201521.246 đồng/USD21.673 đồng/USD
201621.890 đồng/USD21.865 đồng/USD
201722.158 đồng/USD22.158 đồng/USD
201822.415 đồng/USD22.635 đồng/USD
201922.825 đồng/USD