Văn bản mới

08/02/2018 10:41:11 AM

Cho tôi hỏi thế nào đối tượng tăng mới khi tham gia BHYT? VD: Ở địa phương tôi năm 2015 đối tượng hộ nghèo được cấp thẻ BHYT là 1.000 thẻ. Đến năm 2016 đối tượng hộ nghèo này không được cấp theo đối tượng hộ nghèo mà được cấp thẻ theo vùng khó khăn. Vậy 1.000 thẻ BHYTcủa năm 2016 có được tính đối tượng tăng mới không? Xin cảm ơn!

Vấn đề này, BHXH tỉnh trả lời như sau:

Theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT: Đối tượng người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo thuộc cùng nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và chỉ chuyển từ đối tượng nghèo sang đối tượng khó khăn nên thẻ của đối tượng khó khăn không tính được là đối tượng tăng mới.

Người trả lời: Lương Thị Mỹ Hằng - PTP. Quản lý Thu; Điện thoại: 0254 3 574050