Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   27/06/2014 04:23:19 AM

   When you are using MS SQL Server in mixed mode, it is very important that you know your SA password.

   Trong một số trường hợp do sơ ý quên mật khẩu quản trị SQL server 2008 ( ví dụ tài khoản SA )

   1.Phục hồi mật khẩu cho  SA :

   • Khởi động phần SQL Server Configuration Manager

   • Chọn stop dịch vụ SQL services

   • Sau đó vào mục  properties của dịch vụ SQL Service

   • thêm code sau vào  "–m;"  như hình bên dưới

   • Vào kích hoạt lại dịch vụ  SQL services. Lúc này chúng ta đang chạy SQL ở dạng " Single User Mode."
   • Vào Run  nhập SQLCMD và bấm enter. Nhập các mã code theo hướng dẫn bên dưới
   • Now we create a new user. Enter following commands 
    • CREATE LOGIN recovery WITH PASSWORD = ‘TopSecret 1′ (Remember SQL server has default strong password policy
    • Go
     • Now this user is created
   • Now we grant the user a SYSADMIN roles using the same SQLCMD window.
    • sp_addsrvrolemember ‘recovery’, ‘sysadmin’
    • go
   • Stop the SQL service again
   • Change the SQL service properties back to the default settings

   • Start the SQL service again and use the new created login (Ở ví dụ này ta login vào bằng tên recovery và mật khẩu là TopSecret 1)
   • Sau khi login được vào bằng recovery , chúng ta thực hiện đổi mật khẩu cho sa.

   • Bạn có thể thay đổi mật khẩu mới cho SA.

    nguồn sưu tầm http://v-consult.be/