Văn bản mới

27/06/2014 04:23:19 AM

When you are using MS SQL Server in mixed mode, it is very important that you know your SA password.

Trong một số trường hợp do sơ ý quên mật khẩu quản trị SQL server 2008 ( ví dụ tài khoản SA )

1.Phục hồi mật khẩu cho  SA :

 • Khởi động phần SQL Server Configuration Manager

 • Chọn stop dịch vụ SQL services

 • Sau đó vào mục  properties của dịch vụ SQL Service

 • thêm code sau vào  "–m;"  như hình bên dưới

 • Vào kích hoạt lại dịch vụ  SQL services. Lúc này chúng ta đang chạy SQL ở dạng " Single User Mode."
 • Vào Run  nhập SQLCMD và bấm enter. Nhập các mã code theo hướng dẫn bên dưới
 • Now we create a new user. Enter following commands 
  • CREATE LOGIN recovery WITH PASSWORD = ‘TopSecret 1′ (Remember SQL server has default strong password policy
  • Go
   • Now this user is created
 • Now we grant the user a SYSADMIN roles using the same SQLCMD window.
  • sp_addsrvrolemember ‘recovery’, ‘sysadmin’
  • go
 • Stop the SQL service again
 • Change the SQL service properties back to the default settings

 • Start the SQL service again and use the new created login (Ở ví dụ này ta login vào bằng tên recovery và mật khẩu là TopSecret 1)
 • Sau khi login được vào bằng recovery , chúng ta thực hiện đổi mật khẩu cho sa.

 • Bạn có thể thay đổi mật khẩu mới cho SA.

 nguồn sưu tầm http://v-consult.be/