Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   05/10/2012 11:38:38 AM

   Vì một trong những đặc điểm của các sản phẩm Microsoft là dễ install nên chúng tôi 

   không trình bày chi tiết về cách install hay các bước install mà chỉ trình bày các điểm 
   cần lưu ý khi install .
   Ở màn hình thứ nhất sau khi chạy install, bạn chọn SQL Server 2000 Components để
   cài đặt. 
   Ở màn hình thứ hai Install Components, bạn chọn Install Database Server.
   Ở màn hình Computer Name, chọn Local Computer.
   Ở màn hình Installation Selection, chọn Create a new instance of SQL Server, or 
   install Client Tools. 
   Ở màn hình User Information, nhập tên và công ty của bạn.
   Ở màn hình Software License Agreement, chọn Yes. 
   Ở màn hình Install Definition, bạn chọn Client and Server Tolls.
   Ở màn hình Setup Type, chọn Typical
   Ở màn hình Service Accounts, chọn Use the Local System account.
    
   Ở màn hình Authentication Mode nhớ chọn Mixed Mode : Lưu ý bạn cần nhớ thông tin là tài khoản quản trị là sa và mật khẩu do bạn tự nhập tại đây.
    
    
   PCNTT/BHXHBRVT