Văn bản mới

06/06/2018 08:15:08 AM

Trường hợp bảo hiểm của tôi như thế này, mong quý bảo hiểm hướng dẫn giúp tôi:          

- Tôi có tham gia BHXH liên tục từ T07/2011, Tháng 07/2016 tôi có sinh cháu thứ 2 ( tôi làm việc hết tháng 06/2016 và có quyết định nghỉ việc từ 01/07/2016 và công ty đã báo giảm bảo hiểm của tôi từ tháng 07/2016). Nhưng do công ty nơi tôi tham gia BHXH còn nợ tiền bảo hiểm ( mới đóng tiền bảo hiểm đến hết tháng 02/2016). Tôi muốn hỏi gìơ tôi muốn chốt sổ BHXH và làm chế độ thai sản thì tục tục như thế nào?

Trường hợp của bạn trả lời như sau:

1. Về việc chốt sổ BHXH: Tham gia BHXH liên tục từ tháng 7/2011 đến 6/2016, nhưng đơn vị chỉ mới đóng tiền bảo hiểm đến hết tháng 02/2016.

      Theo quy định tại Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 46 của Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam: Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

2. Về thủ tục giải quyết thai sản:

     Khi nào đơn vị vợ bạn làm việc đã chốt sổ đến thời điểm tháng 06/2016 thì vợ bạn có thể làm và nộp hồ sơ chế độ thai sản nghỉ việc tại Bảo hiểm xã hội Huyện, thành phố nơi cư trú. Thủ tục hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 101 Luật BHXH số 58/QH13 ngày 20/11/2014 gồm:

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

 - Sổ BHXH.

Người trả lời: Nguyễn Thị Hoàng Yến - PTP. Cấp sổ thẻ. Điện thoại : 0254 3 572 061