Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

  Các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020)

   Mức phạt chậm đóng BHXH - BHYT
   Mức phạt chậm đóng BHXH
    
   - Từ tháng 01/2007: 0,7% /tháng (8,4% / năm)
   - Từ tháng 01/2008: 0,73%/tháng (8,76%/năm)
   - Từ tháng 6/2008: 1,167%/tháng (14%/năm)
   - Từ tháng 01/2009: 0,667%/tháng (8%/năm)
   - Từ tháng 01/2010: 0,875%/tháng (10,5%/năm)
   - Từ tháng 01/01/2012: 1,183%/tháng (14,2%/năm)
   - Từ tháng 01/05/2013: 0,988%/tháng (11,86%/năm)
   - Từ tháng 01/2014: 0.871%/tháng (10.45%/năm)
   - Từ tháng 01/2015: 0.628%/tháng (7.536%/năm)
   - Từ tháng 01/2016: 0.5325%/tháng (6.39%/năm)
   - Từ tháng 01/2017: 0.5325%/tháng (6.39%/năm)
   - Từ tháng 02/2017: 0.6583%/tháng (7.8996%/năm)
   - Từ tháng 01/2018: 0.6042%/tháng (7.25%/năm)
   - Từ tháng 01/2019: 1.0666%/tháng (12.7992%/năm)
   Mức phạt chậm đóng BHYT
    
   - Từ tháng 01/2010 là: 0,667%/tháng (8%/năm)
   - Từ tháng 11/2010 là: 0,75%/tháng (9%/năm)
   - Từ tháng 01/2016 là: 0,5415%/tháng (6.498%/năm)
   - Từ tháng 01/2017 là: 0,4833%/tháng (5.7996%/năm)
   - Từ tháng 01/2018 là: 0.375%/tháng (4.5%/năm)
   - Từ tháng 01/2019 là: 0.8666%/tháng (10.3992%/năm)
   Mức phạt chậm đóng BHTN
    
   - Từ tháng 01/2010 là: 0,875%/tháng (10,5%/năm)
   - Từ tháng 01/01/2012 là: 1,183%/tháng (14,2%/năm)
   - Từ tháng 01/05/2013 là: 0,988%/tháng (11,86%/năm)
   - Từ tháng 01/2014 là: 0,871%/tháng (10.452%/năm)
   - Từ tháng 01/2015 là: 0,628%/tháng (7.536%/năm)
   - Từ tháng 01/2016 là: 0,5325%/tháng (6.39%/năm)
   - Từ tháng 02/2017 là: 0,6583%/tháng (7.8996%/năm)
   - Từ tháng 01/2018: 0.6042%/tháng (7.25%/năm)
   - Từ tháng 01/2019: 0.5333%/tháng (6.3996%/năm)