Văn bản mới

1. Phòng Tiếp nhận & Trả kết quả thủ tục hành chính:

- Phó Trưởng phòng (phụ trách): Phạm Thị Vinh Thuỷ.

   Điện thoại: (0254) 3859.738

2. Phòng Quản lý thu:

- Trưởng phòng : Phạm Việt Tiến

   Điện thoại: (0254) 3832.001

- Phó Trưởng phòng : Lương Thị Mỹ Hằng.

3. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội:

- Phó Trưởng phòng (phụ trách): Nguyễn Thị Hoàng Yến

   Điện thoại: (0254) 3854.635

- Phó Trưởng phòng: Lê Thị Lý.

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Hải Hưng

4. Phòng Giám định bảo hiểm y tế:

-Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lệ Bích

  Điện thoại: (0254) 3577.290

- Phó Trưởng phòng : Phạm Bích Thuỷ

5. Phòng Kế họach-Tài chính:

- Trưởng phòng: Đỗ Hồng Thái

  Điện thoại: (0254) 3818.122

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thảo.

6. Phòng Tổ chức cán bộ:             

- Phó Trưởng phòng (phụ trách): Hoàng Thị Thanh

  Điện thoại: (0254) 3542.777

7. Phòng Thanh tra - Kiểm tra:

- Trưởng phòng: Ninh Văn Phượng

  Điện thoại: (0254) 3575.496

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sơn

8. Phòng Cấp sổ, thẻ:

- Trưởng phòng: Trần Thị Loan

 Điện thoại: (0254) 3838.988

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Dũng

9. Phòng Công nghệ thông tin:

- Phó Trưởng phòng (phụ trách): Đỗ Xuân Hiệp

  Điện thoại: (0254) 3818.123

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Thanh.

10. Phòng Khai thác và Thu nợ

- Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hạnh

  Điện thoại: (0254) 3574.688

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Việt Hà

11. Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng (phụ trách): Phạm Thị Vui

  Điện thoại: (0254) 3818.120

- Phó Chánh Văn phòng: Trương Huy Phương