Văn bản mới

Cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 NQ/TW

1. Phòng Tiếp nhận & Trả kết quả thủ tục hành chính:

- Phó Trưởng phòng (phụ trách): Phạm Thị Vinh Thuỷ. Điện thoại: (0254) 3859.738 - 108

- Phó Trưởng phòng : Trịnh Thị Trinh. Điện thoại: (0254) 3859.738 - 107 

2. Phòng Quản lý thu:

- Trưởng phòng : Phạm Việt Tiến.  Điện thoại: (0254) 3832.001 - 427

- Phó Trưởng phòng : Lương Thị Mỹ Hằng. Điện thoại: (0254) 3832.001 - 423

- Phó Trưởng phòng : Tạ Thị Nhạn. Điện thoại: (0254) 3832.001 - 413

3. Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội:

- Phó Trưởng phòng (phụ trách): Nguyễn Thị Hoàng Yến. Điện thoại: (0254) 818120 - 311

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Hải Hưng. Điện thoại:: (0254) 818120 - 319

4. Phòng Giám định bảo hiểm y tế:

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Lệ Bích. Điện thoại: (0254) 818120 - 615

- Phó Trưởng phòng: Trần Văn Thủy. Điện thoại: (0254) 818120 - 621

5. Phòng Kế họach-Tài chính:

- Trưởng phòng: Đỗ Hồng Thái. Điện thoại: (0254) 3818.122 - 607

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thảo. Điện thoại: (0254) 3818.122 - 605

- Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Cương. Điện thoại: (0254) 3818.122 - 603

6. Phòng Tổ chức cán bộ:             

- Phó Trưởng phòng (phụ trách): Hoàng Thị Thanh. Điện thoại: (0254) 3542.777 - 204

7. Phòng Thanh tra - Kiểm tra:

- Trưởng phòng: Ninh Văn Phượng. Điện thoại: (0254) 3575.496 - 203

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Sơn. Điện thoại: (0254) 3575.496 - 203

8. Phòng Cấp sổ, thẻ:

- Trưởng phòng: Trần Thị Loan. Điện thoại: (0254) 3838.988- 714

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Dũng. Điện thoại: (0254) 3838.988- 710

9. Phòng Công nghệ thông tin:

- Phó Trưởng phòng (phụ trách): Đỗ Xuân Hiệp. Điện thoại: (0254) 3818.123 - 523

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Thanh. Điện thoại: (0254) 3818.123 - 524

10. Phòng Khai thác và Thu nợ

- Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hạnh. Điện thoại: (0254) 3574.688 - 214

- Phó Trưởng phòng: Hoàng Việt Hà. Điện thoại: (0254) 3574.688 - 208

11. Văn phòng

- Phó Chánh Văn phòng (phụ trách): Phạm Thị Vui. Điện thoại: (0254) 3818.120 - 215

- Phó Chánh Văn phòng: Trương Huy Phương. Điện thoại: (0254) 3818.120 - 218