Văn bản mới

Ông Trần Duy Hưng | Giám đốc 

- Phụ trách chung.
- Chỉ đạo trực tiếp công tác BHYT; Kế hoạch - Tài chính; Tổ chức cán bộ; giải
quyết chế độ hưu trí; tai nạn lao động; hồ sơ thanh toán trực tiếp BHYT; hồ sơ cộng nối
thời gian trước năm 1995; công tác tuyên truyền; bảo vệ chính trị nội bộ và phòng chống
tham nhũng.
- Phụ trách trực tiếp các phòng: Kế hoạch - Tài chính; Giám định BHYT và Tổ
chức cán bộ.
- Phụ trách BHXH thành phố Bà Rịa; BHXH huyện Côn Đảo.

- Điện thoại: (0254) 3570.275

Ông Đặng Hồng Tuấn | Phó giám đốc 

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác: Thu BHXH, BHYT,
BHTN; phát triển đối tượng, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN; Thanh tra - Kiểm tra;
Công nghệ thông tin; Công tác pháp chế; Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh; làm nhiệm
vụ phát ngôn của BHXH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Phụ trách trực tiếp các phòng: Quản lý thu; Khai thác và thu nợ; Thanh tra -
Kiểm tra và Công nghệ thông tin;
- Phụ trách BHXH các huyện Châu Đức; Đất Đỏ và BHXH thị xã Phú Mỹ.

- Điện thoại: (0254) 3859.409

Ông Phạm Ngọc Sơn | Phó giám đốc  

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác: Thi đua, khen thưởng;
cải cách hành chính; công tác quốc phòng-an ninh; chi trả lương hưu và trợ cấp hàng
tháng đối với đối tượng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp; trợ cấp 1 lần, tuất, ốm đau, thai sản
và các mảng chế độ khác còn lại; hồ sơ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; tiếp nhận hồ sơ liên
quan đến việc tham gia và hưởng BHXH, BHYT; tổng hợp và quản trị văn phòng.
- Phụ trách trực tiếp các phòng: Chế độ BHXH; Cấp sổ thẻ; Tiếp nhận và Trả kết
quả thủ tục hành chính; Văn phòng.
- Phụ trách BHXH các huyện Long Điền; Xuyên Mộc và BHXH thành phố Vũng Tàu.

- Điện thoại: (0254) 3622.633